ДГ "Слънчо"
Детска градина в град Поморие

Обществен съвет

ДО

РОДИТЕЛИТЕ / НАСТОЙНИЦИТЕ НА ДЕЦАТА

ОТ ДГ „СЛЪНЧО” ГР. ПОМОРИЕ

 

ПОКАНА

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

На 09.01.2020 г. /четвъртък / от 17,00 часа във физкултурния салон на ДГ „Слънчо” свиквам родителска среща – общо събрание на родителите/настойниците на децата от ДГ „Слънчо” гр. Поморие, във връзка с учредяването на обществен съвет към детската градина, съгласно чл. 265 от Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/.

Срещата ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Запознаване на родителите/настойниците на децата от ДГ „Слънчо” гр. Поморие с Глава Четиринадесета „Обществени съвети” от ЗПУО и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
  2. Запознаване на родителите/настойниците на децата с организацията по водене на протокола на срещата и протичането на избора, съгласно заповед на директора.
  3. Провеждане на избор на членове на Обществения съвет.

 

Правомощията на Обществения съвет са определени в Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, с който може да се запознаете на:

  1. Информационното табло във фоайето на ДГ.
  2. Следния линк     http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=107660

 

 

Дора Арбова

Директор на ДГ „Слънчо” – гр. Поморие

Прикачени документи

Покана Обществен съвет.jpeg